Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a una bona administració (tributs, taxes i preus públics)


4/10/2022