Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a una bona administració (responsabilitat patrimonial)


21/08/2022