Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a una bona administració (llicències d’obres)


5/10/2022