Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a una bona administració (habitatge digne)


5/10/2022