Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a una bona administració (gestió i recaptació de l’IBI)


21/08/2022