Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a una bona administració (gestió i recaptació)


5/10/2022