Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a una bona administració (gestió d’un procediment sancionador)


21/08/2022