Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a una bona administració (disconformitat per la desestimació de dos recursos interposats)


21/08/2022