Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a una bona administració (disconformitat amb una sanció de disciplina viària)


21/08/2022