Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a una bona administració (disciplina urbanística)


6/10/2022