Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a una bona administració (atenció ciutadana)


4/10/2022