Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a un urbanisme harmoniós (planejament i gestió urbanística)


6/10/2022