Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a un urbanisme harmoniós (espai públic)


5/10/2022