Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a l’habitatge (disciplina urbanística)


5/10/2022