Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a l’educació i lleure (inscripció en la formació professional bàsica)


4/10/2022