Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a l’accessibilitat i la inclusivitat (àrees de joc infantil)


10/11/2022