Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Serveis Socials (disconformitat amb la resposta a la sol·licitud de canvi del professional referent)


21/08/2022