Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Serveis Socials (disconformitat amb la gestió del SAD)


30/06/2022