Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Mobilitat (conductes reiterades d’estacionament en infracció)


30/06/2022