Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Hisenda municipal (manca de resposta a dues instàncies)


8/08/2022