Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Hisenda municipal (liquidació provisional de l’IIVTNU)


8/08/2022