Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Disciplina urbanística (llicència per a la rehabilitació d’un edifici)


8/08/2022