Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Hisenda municipal (sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts)


13/06/2022