Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Hisenda municipal (impost de vehicles de tracció mecànica)


13/06/2022