Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Funció pública (petició d’abonament d’interessos de demora)


31/05/2022