Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Funció Pública (manca de resolució de recursos en un procés de selecció de personal)


31/05/2022