Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Disciplina urbanística (protecció de la legalitat urbanística)


13/06/2022