Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Disciplina urbanística (protecció de la legalitat urbanística i llicència d’obres)


31/05/2022