Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Disciplina urbanística (manca de resposta a la petició d’informació dels expedients)


31/05/2022