El Consell Plenari nomena Marino Enrique Villa Rubio com a adjunt a la síndica de greuges de Barcelona


1/11/2016

Barcelona, 28 de novembre de 2016. – El Consell Plenari del mes de novembre, celebrat el dia 25, va nomenar Marino Enrique Villa Rubio com adjunt a la síndica de greuges de Barcelona. Villa va rebre el suport de dues terceres parts dels regidors i regidores de l’Ajuntament –BEC, PSC, ERC, Ciutadans i PP–, mentre que CiU i la CUP es van abstenir.
L’adjunt és un càrrec eventual, previst en el Reglament de la Sindicatura, que es fa a proposta de Vilà amb la conformitat de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament. El nomenament el duu a terme el Consell Plenari i, com en el cas de la defensora, necessita el suport de dues terceres parts del Consell Plenari, 27 dels 41 regidors i regidores.

Nota de premsa